Tất cả tin tức

Cửa sẽ mở cho người kiên tâm

“Có một điều tôi tin “Cứ gõ rồi cửa sẽ mở” như lời Chúa dạy. Nếu mình cứ kiên tâm, nếu mình chăm chỉ, nếu mình làm bằng tất cả hiểu biết và tấm lòng của mình… thì rồi thành...

27/04/2017 0
024 234 88666